Apolakus!

One Monday morning, the boy Dadoy disappeared and a little magician appeared. In one flick of his magic wand and a loud “Gimokus apolakus!” amazing things happen. But when the boy magician comes face-to-face with Jay-Jay and Yuki, his powers go away. How can the boy magician beat them?

Isang Lunes nang umaga, nawala ang batang si Dadoy at biglang lumitaw ang isang batang madyikero. Sa isang kumpas ng mahiwagang patpat at isang tumataginting na “Gimokus apolakus!” may mga kakaibang nagaganap. Pero kapag kaharap ng batang madyikero sina Jay-Jay at Yuki, nawawalan siya ng kapangyarihan. Paano sila matatalo ng batang madyikero?

AUTHOR: Alice Mallari
ILLUSTRATOR: Leo Agtuca
ISBN: 978-971-508-314-0
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2008
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now