Anina ng mga Alon

AWARDS

  • 2002 National Book Award, Best Young Adult Literature

Anina is a Badjao, growing up in the company of the sea. Like a friend, she knows its songs and moods by heart. In her youth, she has come to look for herself in the complicated world surrounding her. But what it is to be a native, caught in the middle of poverty and violence?

Join Anina as she dreams, travels, and awakens in the truth that has been woven into her life as a Badjao. In Anina’s story, discover the rich culture of the people of the sea that many have yet to know.

Isang Badjao si Anina, lumaki sa piling ng mga alon. Kabisado niya ang mga awit at damdamin nito tulad ng isang kaibigan. Bilang kabataan, nasa edad siya ng paghahanap ng kaniyang sarili sa komplikadong mundong kaniyang ginagalawan. Ngunit paano nga ba ang maging katutubo at mahulí sa gitna ng kahirapan at karahasan.

Samahan si Anina sa kaniyang pangangarap, paglalakbay, at pagkamulat sa katotohanang kahabi ng kaniyang buhay bilang Badjao. Sa kuwento ni Anina, makikilala rin ang isang mayamang kultura ng mga katutubong namumuhay sa karagatan na hindi pa ganap na nauunawaan ng karamihan. 

AUTHOR: Eugene Evasco
ISBN: 978-971-508-476-5
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2002
LANGUAGE: Filipino (Tagalog)
AGE RECOMMENDATION: Young Adult
114 pages | 165 grams | 5.5 inches by 7.5 inches

Subscribe Now