Ang Mabait na Kalabaw (Small Book)

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Liza Flores
ISBN: 971-508-255-6
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2005
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 7 inches by 9 inches

Subscribe Now