Ang Mabait na Kalabaw (Big Book)

The good carabao is a good role model. He always does good things. He gets along with his fellow carabaos. He has a love for truth, kindness, and beauty. It is fun to count the things on each page, from 1 to 13.

Dapat tularan ang mabait na kalabaw. Wasto ang kaniyang pag-uugali. Nakikisama siya sa mga kapuwa kalabaw. May pag-ibig para sa katotohanan, kabutihan, at kagandahan. Masayang basahin ang mga bagay sa pahina, mula 1 hanggang 13.

AUTHOR: Virgilio S. Almario
ILLUSTRATOR: Liza Flores
ISBN: 978-971-508-416-1
PUBLISHER: Adarna House
PUBLISHED: 2012
LANGUAGE: Filipino (Tagalog) with English translation
AGE RECOMMENDATION: Pre-school & Grades 1 - 3
PAGES: 32
SIZE: 11 inches by 17 inches

 

Subscribe Now